شرح وظایف گروه تلفیق و بیلان

1- سیاست گذاری ، برنامه ریزی ، نظارت وارزیابی عملکرد
_ سیاست گذاری ، تعیین خط مشی وبرنامه ریزی کلی تلفیق مطالعات منابع آب در سطح کشور.
_ تدوین برنامه های انجام تلفیق مطالعات پایه منابع آب در سطح کشور.
_ تایید برنامه عملیاتی پیشنهادی بودجه های جاری وعمرانی به منظور انجام فعالیتهای تلفیق مطالعات در سطح کشور.
_ تایید برنامه های سالانه دفاتر تلفیق وبیلان شرکتهای آب منطقه ای.
_ بازنگری دستورالعملهای موجود وتهیه دستورالعملهای جدید مورد نیاز تلفیق مطالعات پایه منابع آب.
_ نظارت وارزیابی عملکرد دفاتر تلفیق وبیلان مطالعات شرکتهای آب منطقه ای وارائه گزارشهای لازم درخصوص وضعیت عملکرد آنه.
2- انجام مطالعات تلفیقی وتهیه اطلسها ومدلها
_ تهیه اطلس منابع آب (کمی وکیفی) درسطح کشور وبهنگام داری آن.
_ نظارت بر تهیه اطلس های منابع آب (کمی وکیفی) برای حوضه های آبریز درجه 2 ، بهنگام داری آنها وبررسی وتصویب نهایی گزارشها براساس دستورالعملهای موجود.
_ برنامه ریزی ، نظارت وایجاد هماهنگی به منظور انجام تلفیق مطالعات برای حوضه های آبریز درجه 2 وبررسی وتصویب گزارشهای مرتبط.
_ برنامه ریزی ، نظارت وپیگیری درخصوص انجام پیش بینی های هیدرولوژیکی.
_ برنامه ریزی ونظارت بر تهیه مدلهای ریاضی مرتبط با مطالعات منابع آب (کمی وکیفی) و بررسی وتصویب آنه.


3- بیلان منابع آب
_ برنامه ریزی وتهیه بیلان منابع آب وتعیین پتانسیل ها ومحدودیت های منابع آب درسطح کشور.
_ برنامه ریزی ونظارت بر تهیه بیلان آب درسطح محدوده های مطالعاتی .

4- فعالیتهای علمی وآموزشی
_ نظارت مستمر برآموزشهای کوتاه مدت تکنسینها وکارشناسان شرکتهای آب منطقه ای وتدوین برنامه های آموزشی خاص وارائه پیشنهادات لازم جهت ارتقاء سطح کمی وکیفی پرسنل تلفیق وبیلان ستاد وشرکتهای آب منطقه ای .
_ ارتباط بامراکز علمی ، دانشگاهی وارگانهای دولتی وغیر دولتی در داخل وخارج کشور وکسب مهارتهای فنی در زمینه بکارگیری نرم افزارها وتکنولوژی جدید درخصوص گسترش وتوسعه مدیریت منابع آب.
_ برنامه ریزی وهماهنگی به منظور برگزاری دوره های آموزشی ، کارگاههای تخصصی ، همایشهای ملی وبین المللی.
_ برنامه ریزی ونظارت براستفاده از فن آوریهای نوین در تلفیق مطالعات پایه منابع آب.
5- بانک اطلاعات وهمکاری باسایر نهادها وبخشها
_ همکاری درایجاد تهیه وتکمیل بانکهای اطلاعات منابع آب.
_ همکاری با شرکتهای آب منطقه ای دفاتر ستادی وسایر ارگانها در ارتباط با تلفیق مطالعات.
_ برگزاری وهمکاری درتشکیل گردهماییهای علمی وفنی ومشارکت دراینگونه مجالس.

 تاریخ ثبت :
  آخرین به روزرسانی :
 
 

راه‌های تماس با ما

  • آدرس : تهران، خیابان فلسطین شمالی، پایین تر از زرتشت، پلاک 517
  • کدپستی : 1415855641
  • تلفن : 02143680000
  • فاکس : 0218891660
  • پست الکترونیکی : info[at]wrm.ir
  • پیامک :
  • تلفن گویا :