شرح وظایف گروه آبهای زیرزمینی

1- سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و ارزیابی عملکرد
_ سیاست‌گذاری، تعیین خط مشی و برنامه‌ریزی کلی آبهای زیرزمینی در سطح کشور.
_ تهیه طرح شبکه ملی سنجش کمی و کیفی منابع آب زیرزمینی کشور و نظارت عالیه بر اجرای آن.
_ تدوین برنامه‌های مطالعاتی آبهای زیرزمینی در سطح کشور.
_ تائید برنامه عملیاتی و بودجه پیشنهادی از منابع جاری و اعتبارات عمرانی به منظور انجام وظایف مطالعات آبهای زیرزمینی ارائه شده از سوی شرکتهای آب منطقه‌ای.
_ تائید برنامه‌های سالانه اندازه‌گیری و آماربرداری از آبهای زیرزمینی ارائه شده از سوی شرکتهای آب منطقه‌ای ونظارت عالیه بر انجام صحیح آن.
_ تائید برنامه و طرحهای مربوط به توسعه شبکه‌اندازه‌گیری کمی و کیفی آبهای زیرزمینی در سطح کشور.
_ ارائه برنامه در جهت مکانیزه کردن شبکه اندازه‌گیری کمی و کیفی منابع آبهای زیرزمینی کشور.
_ نظارت عالیه در امر خرید ادوات، تجهیزات و دستگاههای اندازه‌گیری مورد استفاده در آبهای زیرزمینی از سوی شرکتهای آب منطقه‌ای براساس دستورالعملهای ابلاغ شده.
_ بررسی عملکرد وکنترل فنی شبکه پیزومتری کشور.
_ نظارت وارزیابی عملکرد مطالعات آبهای زیرزمینی شرکتهای آب منطقه‌ای و تهیه گزارش از وضعیت واحد مطالعات آبهای زیرزمینی.

2- تحلیل و ارزیابی منابع آب زیرزمینی و تهیه گزارشهای فنی
_ تهیه گزارش در خصوص وضعیت شبکه اندازه‌گیری‌های کمی و کیفی آب زیرزمینی کشور.
_ تهیه وانتشار گزارشهای آخرین وضعیت منابع آب زیرزمینی ، هیدروگراف وکموگراف محدوده های مطالعاتی.
_ بررسی و اظهار نظر در خصوص گزارشات و نتایج مطالعات آبهای زیرزمینی ارائه شده از سوی شرکتهای آب منطقه‌ای.
_ بررسی و شناخت پدیده‌های خاص در آبخوانها و مخازن آبهای زیرزمینی در سطح کشور.
_ کنترل وتایید آمار واطلاعات منابع آب زیرزمینی.
_ بررسی واعلام نظر درخصوص چگونگی بهره برداری از منابع آب زیرزمینی.
_ تهیه نرم افزار های محاسباتی وتحلیلی منابع آب زیرزمینی.
_ همسان سازی نرم افزارهای تخصصی واطلاعاتی شرکتهای آب منطقه ای.
_ تهیه وارائه گزارش پیشرفت کار ماهانه ، سالانه وموردی.
 


3- تهیه و بازنگری دستورالعملها
_ بازنگری دستورالعمهای موجود و تدوین دستورالعملهای مورد نیاز مطالعات آبهای زیرزمینی در سطح کشور.
_ تهیه دستورالعملهای لازم برای تهیه و بکارگیری دستگاهها، ادوات و تجهیزات اندازه‌گیری در شرکتهای آب منطقه‌ای و نظارت بر اجرای صحیح آن.

4- جمع‌آوری و ذخیره سازی آمار و اطلاعات منابع آب زیرزمینی
_ کنترل و تائید نهایی آمار واطلاعات ذخیره‌سازی شده جهت ورود به بانک اطلاعات کشور.
_ همکاری در تهیه و تکمیل بانکهای اطلاعات منابع آب زیرزمینی و انتشار آنه.

5- فعالیتهای علمی و آموزشی
_ نظارت مستمر بر آموزشهای کوتاه مدت تکنیسینها و کارشناسان شرکتهای آب منطقه‌ای و تدوین برنامه‌های خاص آموزشی و ارائه پیشنهادات لازم جهت ارتقاء سطح کمی و کیفی پرسنل آبهای زیرزمینی ستاد شرکتهای آب منطقه‌ای.
_ مشارکت در برنامه‌های بین‌المللی و کمیسیونهای علمی و فنی در زمینه آبهای زیرزمینی .
_ برنامه ریزی ونظارت بر استفاده از فن آوریهای نوین در مطالعات آب زیرزمینی.
_ تهیه مقالات علمی به منظور ارائه در مجامع عمومی.

6- همکاری با دیگر نهادها و بخشها و سایر امور محوله
_ همکاری با شرکتهای آب منطقه‌ای، دفاتر حوزه ستادی و سایر ارگانها در ارتباط با مسائل مختلف آبهای زیرزمینی.
_ برگزاری وهمکاری در تشکیل گردهمائی‌های علمی و فنی و مشارکت در اینگونه مجامع در سطوح داخلی منطقه‌ای و بین‌المللی به منظور ارتقاء و توسعه دانش در زمینه مطالعات آبهای زیرزمینی

 تاریخ ثبت :
  آخرین به روزرسانی :
 
 

راه‌های تماس با ما

  • آدرس : تهران، خیابان فلسطین شمالی، پایین تر از زرتشت، پلاک 517
  • کدپستی : 1415855641
  • تلفن : 02143680000
  • فاکس : 0218891660
  • پست الکترونیکی : info[at]wrm.ir
  • پیامک :
  • تلفن گویا :