شرح وظایف گروه آبهای سطحی

1- سیاستگذاری ، برنامه ریزی ، نظارت و ارزیابی عملکرد
_ سیاست گذاری ، تعیین خط مشی و برنامه ریزی کلی مطالعات آبهای سطحی کشور.
_ تهیه طرح شبکه ملی سنجش کمی و کیفی آب و هواشناسی کشور و نظارت عالیه بر اجرای آن.
_ تدوین برنامه های سالیانه مطالعاتی آبهای سطحی در سطح کشور .
_ تائید برنامه عملیاتی و بودجه پیشنهادی لازم از منابع جاری و اعتبارات عمرانی بمنظور انجام وظایف مطالعات آبهای سطحی ارائه شده از شرکتهای آب منطقه ای .
_ تائید برنامه های سالانه اندازه گیری و آماربرداری ایستگاههای آب و هواشناسی ارائه شده از شرکتهای آب منطقه ای ونظارت عالیه بر اجرای صحیح آن.
_ تائید برنامه و طرح های مربوط به توسعه شبکه سنجش آب و هواشناسی ارائه شده از شرکتهای آب منطقه ای در قالب شبکه ملی ونظارت عالیه بر اجرای صحیح آن.
_ ارائه برنامه در جهت مکانیزه کردن شبکه اندازه گیری کمی وکیفی آب وهواشناسی کشور.
_ نظارت عالیه در امر خرید ادوات ، تجهیزات و دستگاههای آب و هواشناسی از سوی شرکتهای آب منطقه ای بر اساس دستورالعملهای ابلاغ شده .
_ بررسی عملکرد ، پیشرفت فیزیکی و کنترل فنی و سازه ای ایستگاههای هیدرومتری ، بارانسنجی، تبخیر سنجی و برف سنجی شرکتهای آب منطقه ای .
_ نظارت وارزیابی عملکرد مطالعات آبهای سطحی شرکتهای آب منطقه ای و تهیه گزارش در مورد وضعیت واحد آبهای سطحی .

2-تحلیل و ارزیابی منابع آبهای سطحی و تهیه گزارشهای فنی
_ بررسی و اظهار نظر در خصوص گزارشات و نتایج مطالعات آبهای سطحی ارائه شده از شرکتهای آب منطقه ای .
_ کنترل و تائید محاسبات آمار ایستگاههای هیدرومتری ، بارانسنجی ، تبخیر سنجی وبرف سنجی.
_ تهیه گزارشهای بارندگی و جریان سطحی ماهیانه ، سیلهای عمده سالیانه ، جریانهای سطحی سالیانه ، گزارش رسوب بارکف و معلق و گزارش برف کشور .
_ تهیه گزارش در خصوص وضعیت شبکه اندازه گیری کمی و کیفی آبهای سطحی در سطح کشور .
_ تهیه نرم افزارهای محاسباتی وتحلیلی منابع آب سطحی.
_ تهیه مقالات علمی بمنظور ارائه در مجامع عمومی .
_ همسان سازی نرم افزارهای تخصصی و اطلاعات در شرکتهای آب منطقه ای .
_ تهیه و ارائه گزارشات پیشرفت کار ماهانه ، سالانه و موردی .
 

3- تهیه و بازنگری دستورالعملها
_ تهیه دستورالعملهای لازم برای تهیه و بکارگیری دستگاهها ، اداوات و تجهیزات اندازه گیری در شرکتهای آب منطقه ای و نظارت بر اجرای صحیح آنها .
_ بازنگری دستورالعملهای موجود و تدوین دستورالعملهای مورد نیاز جهت ارتقاء مطالعات آبهای سطحی .

4- جمع آوری وذخیره سازی آمار و اطلاعات آب وهواشناسی
_ کنترل وتایید نهایی آمارواطلاعات ذخیره شده جهت ورود به بانک اطلاعات کشور.
_ همکاری در تهیه و تکمیل بانکهای اطلاعات منابع آب سطحی و انتشار آنها .

5- فعالیتهای علمی و آموزشی
_ نظارت مستمر بر آموزشهای کوتاه مدت متصدیان ، تکنسینها و کارشناسان شرکتهای آب منطقه ای و تدویل برنامه های آموزشی خاص و ارائه پیشنهادات لازم جهت ارتقاء سطح کمی و کیفی پرسنل آبهای سطحی ستاد و شرکتهای آب منطقه ای .
_ برنامه ریزی ونظارت بر استفاده از فن آوریهای نوین در مطالعات آب سطحی.
_ مشارکت در برنامه های بین المللی و سازمان جهانی هواشناسی و سایر سازمانها و کمیسیونهای علمی و فنی که در زمینه مطالعات آبهای سطحی در سطح جهانی فعالیت دارند .
_ تهیه مقالات علمی به منظور ارائه در مجامع عمومی.

6- همکاری با سایر نهادها و بخشها و سایر امور محوله
_ همکاری با شرکتهای آب منطقه ای ، دفاتر حوزه ستادی و سایر ارگانها در ارتباط با مسائل آبهای سطحی .
_ همکاری باشرکتهای آب منطقه ای در تهیه نرم افزارهای مورد نیاز مطالعات آبهای سطحی .
_ برگزاری وهمکاری در تشکیل گردهمائی علمی و فنی و مشارکت در اینگونه مجامع در سطوح داخلی ، منطقه ای و بین المللی به منظور ارتقاء و توسعه دانش در زمینه مطالعات آبهای سطحی .
_ انجام سایر امور محوله .

 تاریخ ثبت :
  آخرین به روزرسانی :
 
 

راه‌های تماس با ما

  • آدرس : تهران، خیابان فلسطین شمالی، پایین تر از زرتشت، پلاک 517
  • کدپستی : 1415855641
  • تلفن : 02143680000
  • فاکس : 0218891660
  • پست الکترونیکی : info[at]wrm.ir
  • پیامک :
  • تلفن گویا :