شرح وظایف کلی دفتر مطالعات پایه منابع آب

- تدوین وپیشنهاد سیاستها ، تعیین خط مشی ها وبرنامه های کلی مطالعات پایه منابع آب.
- تهیه دستور العملهای مربوط به مطالعات پایه منابع آب ونظارت براجرای صحیح آنه.
- ساماندهی ونظارت برایجاد شبکه بهینه آب وهواشناسی وآب زیرزمینی کشور.
- برنامه ریزی ونظارت برتوسعه شبکه (کمی وکیفی)آب وهواشناسی کشور تاحد استانداردهای بین المللی.
- برنامه ریزی ونظارت برتوسعه شبکه (کمی وکیفی)آبهای زیرزمینی کشور تاحد استانداردهای بین المللی و برنامه های اکتشافی زیرزمینی اعم از سفره های آبرفتی وسازندهای سخت .
- نظارت برنگهداری وبهره برداری صحیح ازشبکه سنجش آب وهواشناسی وآب زیرزمینی کشور.
- نظارت برجمع آوری،انتقال،کنترل وپردازش اولیه آمار واطلاعات آبهای سطحی وزیرزمینی.
- تشکیل وساماندهی بانکهای اطلاعات پایه منابع آب کشور(کمی وکیفی).
- کنترل و پردازش نهایی آمار واطلاعات منابع آب سطحی وزیرزمینی کشور جهت ورود به بانک اطلاعات.
- برنامه ریزی ونظارت درمورد احداث وتوسعه شبکه رسوب سنجی درسطح کشور.
- شناخت منابع آب کشور ازنظر کمی وکیفی درحوضه های آبریز اعم از آبهای سطحی ، زیرزمینی ،تلفیق آنها وتهیه اطلسهای منابع آب.
- تعیین پتانسیل منابع آبهای سطحی وزیرزمینی وارائه بیلان منابع آب کشور.
- ارائه نشریات وگزارشهای آماری وتحلیلی منابع آبهای سطحی وزیرزمینی بصورت ادواری وموردی.
- برنامه ریزی به منظور انجام همکاریهای علمی وفنی بامراکز علمی داخلی وبین المللی وکشورهای خارج درراستای رفع نیاز های مطالعات پایه وتبادل تجربیات متقابل.
- هدایت ،نظارت وارزیابی عملکرد شرکتهای آب منطقه ای درارتباط با مطالعات پایه منابع .
- برنامه ریزی درجهت ارتقاءآگاهیهای عمومی درارتباط بامطالعات پایه منابع آب کشور.
- بررسی وتأیید اعتبارات وامکانات مورد نیازفعالیتهای مختلف مطالعات پایه منابع آب درسطح کشور ونظارت برهزینه کرد اعتبارات مصوب.
- برنامه ریزی به منظور برگزاری دوره های آموزشی(کوتاه مدت وبلند مدت)وکارگاههای تخصصی وهمایش های ملی و بین المللی درزمینه مطالعات پایه منابع آب وارتقاء سطح علمی نیروهای شاغل.
- ارائه پیشنهادات وبرنامه های لازم جهت ایجاد ظرفیت ها ومنابع مورد نیاز فعالیتهای مختلف مطالعات پایه منابع آب درسطح کشور وپیگیری جهت تحقق برنامه های مصوب.

 تاریخ ثبت :
  آخرین به روزرسانی :
 
 

راه‌های تماس با ما

  • آدرس : تهران، خیابان فلسطین شمالی، پایین تر از زرتشت، پلاک 517
  • کدپستی : 1415855641
  • تلفن : 02143680000
  • فاکس : 0218891660
  • پست الکترونیکی : info[at]wrm.ir
  • پیامک :
  • تلفن گویا :