دوشنبه, 4 تیر 1397
نام کاربری
کلمه عبور
کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟
ورود کاربران
دفتر مطالعات پایه منابع آب - تولیدات گروه آبهای سطحی

تولیدات گروه آبهای سطحی

 

 1- نرم افزار _ نرم افزار دبی - اشل
_ شدت – مدت رگبارها
_ نرم‌افزار هواشناسی
_ نرم‌افزار رقومی‌سازی گرافهای باران‌سنجهای ثبات

  2- دستورالعمل‌ها _ مشخصات فنی تجهیزات و اسناد مناقصه و نمونه قرارداد(بازنگری شده در تاریخ 20/4/1389)
_ نقشه های تیپ ایستگاههای تبخیرسنجی الکترونیکی و مکانیکی
_ دستورالعمل واسنجی ادوات آب و هواشناسی
_ اسناد مناقصه وقرارداد خریدتجهیزات
_ مشخصات فنی تجهیزات
_ کنترل آمار
_ تعیین مواد رسوبی معلق در رودخانه ها
_ بهره برداری از آفتاب نگار
_ نصب، نگهداری، قرائت وکنترل کلیه ادوات هواشناسی جهت استفاده متصدیان وتکنسین های ایستگاهها
_ مطالعه واجرا درمورد شبکه ایستگاههای هشدار سیل
_ اندازه گیری آب وطرز نگهداری مولینه
_ نحوه قرائت ومحاسبه ادوات هواشناسی
_ تعمیر ادوات آب وهواشناسی
_ تحلیل گرافهای بارانسنج های ثبات
_ استخراج آمار از گرافهای ادوات ثبات
_ راهنمای استفاده از نرم افزار شدت - مدت
_ مشخصات فنی و ابعاد ادوات اندازه گیری ایستگاههای آب و هواشناسی
_ نمونه برداری بارکف
_ نمونه برداری و محاسبه مواد رسوبی معلق
_ کار متصدیان شبکه های آب و هواشناسی
_ بهینه سازی شبکه ایستگاههای آب و هواشناسی
_ نحوه ساختن خانه های مسکونی متصدیان ایستگاههای هیدرومتری ، هیدرولوژی وبرف سنجی
_ نمونه برداری آب جهت اندازه گیری ایزوتوپهای محیطی تریتیوم
_ آمار برداری از منابع آب
_ پایش کیفی منابع آب
_ بهره برداری از مولینه آووت (AOTT)
_ راه‌اندازی لمینگرات آاوت(AOTT) R20
_ دستورالعمل برفسنجی
_ دستور العمل مقایسه آمار الکترونیکی و مکانیکی
_ شرح وظایف کارشناس الکترونیک
_ فرم خام گزارش وضعیت ایستگاه های الکترونیکی
_ فرم خام گزارش موجودی انبار

   3- گزارشات _ میزان و رتبه بارش و جریان سطحی 10ماهه کشور منتهی به تیرماه در طی دوره آماری 45 ساله
_ گزارش بارندگی و جریان ماهانه در حوزه های آبریز درجه2 از مهر لغایت دی ماه سال آبی 87-86
_ گزارشات برف سنجی کشور 
_ خلاصه نتایج اندازه‌گیری رسوب بار کف رودخانه‌های کشور در سال آبی87-1386
_ گزارش سیلابهای مهم کشور
_ گزارش کیفی سالانه رودخانه های کشور
_ گزارش رسوب معلق سالانه ایستگاههای رسوب سنجی
_ گزارش فصلی از وضعیت کیفی آبهای سطحی در ایستگاههای منتخب
_ گزارش وضعیت آب از نظر کشاورزی و شرب در حوزه های مختلف