یکشنبه, 1 بهمن 1396
نام کاربری
کلمه عبور
کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟
ورود کاربران
دفتر مطالعات پایه منابع آب - آمار و اطلاعات

آمار و اطلاعات

 

 1- ایستگاه‌های هواشناسی _ مشخصات ایستگاه‌های هواشناسی
_ بارش ماهانه تا انتهای سال آبی 94-93
_ تبخیر ماهانه تا انتهای سال آبی 94-93
_ دمای ماهانه تا انتهای سال آبی 94-93
_ رگبار تا انتهای سال آبی 94-93

  2- ایستگاه‌های هیدرومتری _ مشخصات ایستگاه‌های هیدرومتری
_ آبدهی ماهانه تا انتهای سال آبی 94-93
_ کیفیت شیمیایی آب تا انتهای سال آبی 94-93
_ رسوب بار معلق تا انتهای سال آبی 94-93
_ سیلاب تا انتهای سال آبی 94-93
 

   3- منابع آب زیرزمینی _ مشخصات منابع مشاهده‌ای(کمی)
_ مشخصات منابع انتخابی
_ نتایج آماربرداری سراسری منابع و مصارف کشور
 

   4- گزارشات(در حال آماده‌سازی) _ اطلس منابع آب
_ بیلان 
 

   5- گزارشهای فنی
گزارشهای فنی به علت حجم بالا قابلیت ارائه در وب‌سایت را ندارند و برای دریافت آنها لازم است که به دفتر مطالعات پایه منابع آب مراجعه شود.
_ اطلسهای منابع آب حوزه های آبریز درجه 2 کشور با مقیاس 1:250000 منتهی به سال آبی 85-84 شامل :
جلد اول : آمار و اطلاعات و بررسیهای مقدماتی آن
- سوابق مطالعات
- بخش اول : هواشناسی ( آمار هواشناسی)
- بخش دوم : آبهای سطحی و رسوب ( آمار جریان و رسوب)
- بخش سوم : آبهای زیرزمینی (منابع انتخابی - بهره برداری- اکتشافی )
- بخش چهارم : کیفیت منابع آب ( آب سطحی و زیرزمینی )
- بخش پنجم : مصارف آب ( سطحی و زیرزمینی)

جلد دوم : بررسیها و مشخصات عمومی
9. بخش اول :‌ مشخصات عمومی (مشخصات جغرافیائی / ریخت شناسی ( مورفولوژی) / مشخصات آب و هوائی / پوشش گیاهی )
10. بخش دوم : زمین شناسی (چینه شناسی و سنگ شناسی / زمین ساخت /نفوذپذیری و تاثیرسازندهای زمین شناسی بر منابع آب)
11. بخش سوم : بررسیهای اکتشافی (ژئوفیزیک /حفاریهای اکتشافی / پمپاژ / ردیابی)
فهرست نقشه های جلد دوم :
• شاخه بندی رودخانه ها
• پوشش گیاهی
• سنگ شناسی
• نفوذپذیری
• موقعیت چاههای اکتشافی ، آزمایش پمپاژ
• ژئوفیزیک


جلد سوم تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات و بیلان آب :
• بخش اول :‌ هواشناسی (درجه حرارت (‌دما)/ رطوبت نسبی/ باد / ریزشهای جوی /تبخیر / اقلیم)
• بخش دوم : آبهای سطحی و رسوب ( جریان و رسوب و شبکه بهینه ایستگاهها)
• بخش سوم : آبهای زیر زمینی (آبخوان آبرفتی / خصوصیات آبخوان /مخازن آب در سازندهای سخت /خصوصیات مخازن آب
• بخش چهارم : کیفیت شیمیائی منابع آب (تجزیه و تجلیل آمار و اطلاعات کیفی سطحی وزیرزمینی / تعبیر وتفسیر نقشه ها و نمودار های کیفی /طبقه بندی آب از نظر نوع مصرف /ارتباط کیفیت آب با نوع و جنس سازندهای زمین شناسی/بررسی حد آب شور و شیرین/بررسی چشمه های معدنی )
• بخش پنجم : تلفیق مطالعات و بیلان آب (بیلان هیدورکلیماتولوژی دشت و ارتفاعات/بیلان آب زیرزمینی آبخوانهای آبرفتی/بیلان عمومی آب محدوده مطالعاتی و حوزه آبریز/تلفیق نتایج و پیشنهادات)
نقشه های جلد سوم :
- موقعیت ایستگاههای آب و هواشناسی و مبناء
- همباران سالانه / هم تبخیر سالانه / هم دمای سالانه
- آبدهی رودخانه / رسوب / پهنه بندی فرسایش پذیری
- نفوذپذیری / سنگ شناسی / ژئوفیزیک / موقعیت چاههای اکتشافی / قابلیت انتقال سفره های آب زیررمینی / موقعیت چشمه ها/ همتراز و هم عمق آب زیرزمینی / تغییرات سطح آب زیرزمینی/تخلیه منابع آب زیرزمینی / کیفیت شیمیایی سطحی و زیرزمینی ( باقی مانده خشک –هدایت الکتریکی – یون کلر – طبقه بندی کیفی – تیپ و رخساره آب)