دوشنبه, 7 مهر 1399
نام کاربری
کلمه عبور
کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟
ورود کاربران
دفتر مطالعات پایه منابع آب - تولیدات گروه آبهای زیرزمینی

تولیدات گروه آب زیرزمینی

 

 

  2- دستورالعملها _ بروززسانی تعداد و مشخضات شناسنامه‌ای شبکه سنجش منابع آب زیرزمینی کشور مرداد97(جدید)
_ کاربرد روشهای ردیابی در مطالعات آبخوانهای آبرفتی
_ محاسبه تخلیه ماهانه وسالانه قنوات
_ ژئوالکتریک وروش استفاده از آن در بررسیهای آب یابی
_ تهیه هیدروگراف متوسط (واحد) با استفاده از روش تیسن
_ تعیین محل چاههای اکتشافی آبرفتی وپیزومترهای مجاور
_ تعیین محل چاههای آب در سازند سخت
_ بکارگیری علائم ونشانه های در نقشه های هیدروژئولوژی
_ تعیین محل حفاری ونگهداری چاههای مشاهده ای
_ مطالعات شناسایی آهکی ( هیدروژئولوژی و آماربرداری )
_ انتخاب روش ونظارت حفاری در منابع آب کارست وسازند سخت
_ آزمایشهای نفوذ پذیری در لایه های آبرفتی با استفاده از آبهای با غلظتهای مختلف
_ انتخاب روش بررسی های ژئوفیزیکی سطحی در مطالعات منابع آب کارست وسازندهای سخت
_ طراحی، پایش وکنترل کیفیت منابع آب زیرزمینی کشور
_ مطالعات مرحله شناسایی اقلیم شناسی وهیدرولوژی کارست وسازندهای سخت
_ آزمایشهای نفوذ پذیری در لایه های آبرفتی با استفاده از آبهای با غلظتهای مختلف
_ انتخاب اندازه گیری آبدهی ومحاسبات تخلیه منابع آب انتخابی (چاه ، چشمه وقنات)
_ چاه نگاری (Well Logging)
_ تعیین محل چاههای مشاهده ای بمنظور بررسی اثر بالا آوردن سطح آب دریای خزر بر سفره آب زیرزمینی مجاور
_ مطالعات هیدرژئوشیمی در محیطهای کارستی وسازندهای سخت
_ انجام آزمایشات ردیابی در کارست وسازندهای سخت
_ تهیه کموگراف معرف آبخوانها با استفاده از روش تیسن
_ مطالعه شناسایی منابع کارستیک در ایران
_ تفسیر مبحث زمین شناسی در مطالعات منابع آب کارستیک وسازندهای سخت در مرحله شناسایی
_ تهیه نقشه قابلیت انتقال آب در آبرفت (T)
_ نمونه برداری آب جهت اندازه گیری ایزوتوپهای محیطی تریتیوم ، اکسیژن8/0 وهیدروژن 2
_ تعیین PH تعادل آب زیرزمینی به روش دیاگرام (PC-PH)
_ دستورالعمل تهیه بیلان نمک آب زیرزمینی(دفتر برنامه‌ریزی و بودجه)
_ فهرست خدمات مطالعات مرحله شناسایی منابع آب زیرزمینی(دفتر برنامه‌ریزی و بودجه)
_ فهرست خدمات مطالعات مرحله نیمه تفصیلی منابع آب زیرزمینی(دفتر برنامه‌ریزی و بودجه)