پنجشنبه, 6 اردیبهشت 1397
نام کاربری
کلمه عبور
کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟
ورود کاربران

 

 

اولین جلسه کمیته هماهنگی آماربرداری سراسری مرحله سوم

اولین جلسه کمیته هماهنگی آماربرداری سراسری مرحله سوم مورخ 22/ 12/ 95 در سالن کنفرانس شرکت متبوع تشکیل گردید.  

با توجه به مفاد شیوه نامه کمیته هماهنگی آماربرداری سراسری اولین جلسه کمیته هماهنگی شرکت سهامی آب منطقه ای قم با حضور آقایان مهندس کاظمی زاد دبیر کمیته، عرب بافرانی مدیر دفتر حفاظت وبهره برداری، مرادی کارشناس آب زیرزمینی، زند کارشناس بانک اطلاعات، جوادیان کارشناس آبهای سطحی ،روح الهی کارشناس برنامه ریزی و حسینی عرب کارشناس مسئول منطقه مورخ 22/ 12/ 95 در سالن کنفرانس شرکت متبوع تشکیل گردید. دبیر کمیته با ذکرکلام خدا وخوش آمد گویی را شروع کردند. آقای مهندس مرادی  "پائورپیونتی" در خصوص وضعیت وتعداد منابع آبهای سطحی وزیرزمینی متخذه در مرحله دوم آماربرداری  ، تعداد سد ها و میزان آب ذخیره شده،وهمچنین آماراخذ شدهی چاه های مجازوغیر مجاز توسط گروه های گشت وبازرسیمحدوده مطالعاتی مستقل ومشترکتحت عملکرد شرکت ارایه نمودند. قرارداد آمار برداری مرحله سوم این شرکت  با مهندسین مشاور یکم ، با شماره 127-11-5  در تاریخ 9/ 10 /90 به مبلغ 5690 میلیون ریال برای مدت 24 ماه منعقد شده است. با هماهنگی انجام گرفته بامشاور ذیربط،مقرر شده است کهاز فروردین سال 96 محدوده های مطالعاتی درچهارچوب استان به سه زون مجزا تقسیم بندی وسه اکیپ آماربردار در منطقه مستقر ومطابق با مفاد دستورالعمل اقدام به آماربرداری نماید.اقدامات اولیه ازجمله تطابق آمار و اختصاص کد مشترک دفاتر حفاظت ومطالعات به نتایج مطلوب ومورد نظر رسیده است . با تامین اعتبار لازم ،مدت زمان اجرای عملیات صحراییشش ماه پیش بینی شده است.

منبع خبر: شرکت آب‌منطقه‌ای قم

دیدگاه کاربران